Shipment and payment icon Doprava a
platba
Objednali ste si odvoz na: 28.3.2024
Triediť podľa:
Oups! Nepodarilo sa nám nájsť žiadne profukty, ktoré by zodpovedali Vašemu hľadaniu. Skúste iné kľúčové slovo alebo prehliadajte naše kategórie, aby ste našli to, čo hľadáte.
Cart Arrow down Minicart icon 0 KS 0.00 € objednať

Nakupujte a vyhrajte

VYHRAJTE SKVELÉ CENY!!!

Nakupujte v obchode Family M Discont, alebo online na našom e-shope: https://family-market.sk a ste automaticky zaradený do losovania o skvelé ceny. Súťaž trvá od 18. októbra do 20. decembra 2023. Losovanie sa uskutoční dňa 21. decembra 2023, a výsledok bude zverejnený ešte v ten deň o 17:00. Výhru je možné prevziať až po predložení daňového dokladu (bloček), ktorým bol výherca zaradený do žrebovania.

Výhry sú nasledovné:

  1. 1. Skúter SYM JET14 50

  2. 2. Televízor LG 50QNED813 SMART

  3. 3. Jedna noc pre 2 osoby v hoteli Spirit Sárvár

Do súťaže sa môžu súťažiaci zapojiť AJ VIACKRÁT. Po každom nákupe sa automaticky zaraďujú do losovania. V prípade, ak by sa zákazník nechce zúčastniť súťaže, poprosíme ho, o vyjadrenie nesúhlasu písomne na našu mailovú adresu: obchod@family-market.sk.

Na akcii sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Prípadné dotazy k súťaži píšte na e-mail: obchod@family-market.sk.

Úplné znenie pravidiel:

 

PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE „VYHRAJTE SKVELÉ CENY!!!

 

1) USPORIADATEĽ:

Reklamná agentúra Cstudios s r.o., so sídlom Športová 978/45, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 795 194, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 20244/T, (ďalej len „usporiadateľ“).

2) SPONZOR:

FAMILY-MARKET s. r. o., so sídlom Dunajská Streda, Kračanská cesta 690/23, PSČ 929 01, IČO: 50 113 518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Po, vložka číslo: 36901/T, (ďalej len „sponzor“).

3) NÁZOV AKCIE:

VYHRAJTE SKVELÉ CENY!!!“ (ďalej len „akcia“).

4) OBDOBIE TRVANIA:

Od 18. októbra 2023 do 20. decembra 2023.

5) MIESTO KONANIA:

Akcia prebieha v obchode Family M Diskont a na internetovom obchode spoločnosti Family-Market s. r. o., na: https://family-market.sk.

6) PODMIENKY ÚČASTI:

a) Účastníkom akcie môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník“).

b) Na súťaži sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci, manželia alebo ďalšie osoby im blízke.

7) VSTUP DO AKCIE:

a) Do akcie sa účastník zapojí tak, že v danom termíne nakúpi tovar v obchode Family M Diskont alebo na e-shope https://family-market.sk v minimálnej hodnote 25,- EUR. Nákupom sa zákazník automaticky zaraďuje do losovania.

b) Do akcie sa môžu súťažiaci zapojiť aj viackrát.

8) VÝHRY A URČENIE ICH DRŽITEĽOV:

a) Vecné výhry do akcie venoval sponzor.

b) Usporiadateľ vyhlási výhercu 21. decembra 2023 na Facebook stránke Family Market. Za celé obdobie konania akcie budú vyžrebovaní 3 výhercovia.

c) Výhercovia získavajú ceny: Skúter SYM JET14 50, Televízor LG 50QNED813 SMART, Jedna noc pre 2 osoby v hoteli Spirit Sárvár.

d) Výherca a bude informovaný verejne na Facebook stránke Family Market, a to 21. decembra 2023 .

e) Výhru je možné prevziať až len po predložení daňového dokladu (bloček), ktorým bol výherca zaradený do žrebovania.

f) Neúspešní účastníci sa informovať nebudú.

g) Výherca sa ozve usporiadateľovi cez messenger na stránke Facebook.

h) Výhry budú odovzdané osobne výhercom. Prípadne po mailovej vzájomnej dohode aj poštou môže byť doručená.

i) V prípade, že nebude možné výhercu kontaktovať z dôvodu neaktuálnych kontaktných údajov a nebude tak možné mu výhru odovzdať, prepadne príslušná výhra v prospech usporiadateľa s tým, že môže byť využitá na marketingové účely bez nároku účastníka na akékoľvek ďalšie náhradné plnenie.

j) Výherca môže byť usporiadateľom požiadaný, aby sa podieľal na primeranej publicite v súvislosti s akciou, ak to bude sponzor žiadať, a prevzatím výhry dáva usporiadateľovi súhlas s využitím svojho mena, fotografie a zvukového a/alebo obrazového záznamu v rámci primeranej tlačovej a internetovej publicity spojenej s akciou.

k) Meno odmeneného účastníka, bude zverejnené na Facebook stránke Family Market.

l) Účastníci akcie týmto dávajú súhlas s ich prípadným zverejnením.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

a) Účasťou na Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Cstudios s.r.o., so sídlom Športová 978/45, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 795 194, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava Vložka číslo: 20244/T, je ako Prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená ich osobné údaje v rozsahu užívateľského mena na Facebook stránke a prípadne ďalšie údaje oznámené usporiadateľovi spracovávať na účely účasti na Súťaži, a to na čas nevyhnutný pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov.

b) Ak súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracovaním svojich uvedených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa s cieľom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy na ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e- mailov, a to tak od sponzora, ako aj od ďalších partnerov.

C) Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na 5 rokov od jeho udelenia, prípadne kým nedôjde k odvolaniu súhlasu.

D) Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese usporiadateľa.

E) V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenositeľnosť údajov, (vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

10) OSTATNÉ:

a) Usporiadateľ akcie nezodpovedá za žiadne iné záväzky a účastníci nebudú mať nárok na žiadne iné odmeny od usporiadateľa, okrem odmien uvedených v podmienkach tejto akcie.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu získať účastníci, ktorí nesplnili čo i len čiastočne podmienky stanovené akciou.

c) Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom akcie nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako sú uvedené v týchto podmienkach. Výhra nie je právne vymáhateľná.

d) Vyobrazenie odmien v komunikačných materiáloch (wobblery, headery, letáčiky, plagáty, webové stránky, sociálne siete, televízna a rozhlasová reklama a pod.) nemusia presne zodpovedať skutočnej podobe odmien. Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje usporiadateľ.

e) Výherca zodpovedá za riadne zdanenie svojej odmeny vrátane nepeňažnej, ak jej hodnota presiahne sumu 350 €.

f) Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, ak by taký účastník porušoval podmienky, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

g) S pripomienkami k priebehu akcie sa môžete obracať na e-mail obchod@family-market.sk.

h) Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť abstraktu z týchto podmienok, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti s akciou.

i) Úplné podmienky, ktoré sú zverejnené na Facebook stránke Family Market a na https://www.family-market.sk sú považované v rámci akcie za jediné úplné a konečné. Účasť na akcii je dobrovoľná a každý účastník akcie vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami.

j) Prípadné zmeny podmienok, na ktoré má usporiadateľ akcie právo, budú zverejnené na Facebook stránke Family Market a na https://www.family-market.sk.

k) Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na webových stránkach akcie môže využívať tzv. cookies, a to výlučne s cieľom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies je možné robiť nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

V Dunajskej Strede dňa 16. októbra 2023

Pred nákupom, Vás poprosíme, vyberte si kam chcete aby bola Vaša objednávka doručená.

Preloader Check done Uloženie výberu

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny. Začnite pridávať produkty do košíka prehliadaním našich produktov.