Shipment and payment icon Doprava a
platba
Objednali ste si odvoz na: 28.3.2024
Triediť podľa:
Oups! Nepodarilo sa nám nájsť žiadne profukty, ktoré by zodpovedali Vašemu hľadaniu. Skúste iné kľúčové slovo alebo prehliadajte naše kategórie, aby ste našli to, čo hľadáte.
Cart Arrow down Minicart icon 0 KS 0.00 € objednať

Reklamačný poriadok

Článok I.

Identifikácia predávajúceho a kontaktné informácie

 

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom kamenných obchodov s označením „Family Market“ a  internetového obchodu https://family-market.skje:

Obchodné meno: FAMILY-MARKET s.r.o.

Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 113 518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36901/T

DIČ: 2120183395

IČ DPH: SK2120183395

Telefónne číslo: +421 917 700 666

E-mail: obchod@family-market.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)

 

 1. Adresou Predávajúceho, na ktorej je možné osobne uplatniť reklamáciu tovaru (v každý deň otvorenia prevádzky v čase od 08:00 do 16:00), je:

Family Market (kamenná prevádzka)

Korzo Bélu Bartóka 2384/18

929 01 Dunajská Streda

 

 1. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

E-mail: tt@soi.sk

Telefónne číslo: 033/321 25 27, 033/321 25 21,

Fax: 033/321 25 23

 

 1. Príslušným orgánom dozoru nad zákonnosťou v oblasti predaja potravín a výživových doplnkov je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

so sídlom: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

E-mail: podatelna.DS@svps.sk

Telefónne číslo: +421315524870

 

 1. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti:

Okresný úrad Dunajská Streda

Odbor živnostenského podnikania

so sídlom: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Telefónne číslo: 031/590 15 71

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok Predávajúceho (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vydáva s poukazom na ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na Článok III. ods. 4. a Článok VII. ods. 2. a 5. Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho v platnom a účinnom znení, a je spracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný u Predávajúceho za účelom osobnej spotreby (ďalej len ako „tovar“ alebo „vec“), u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.
 2. Kupujúci je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Kupujúci-spotrebiteľ“).
 3. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u Predávajúceho v prípade, že kupujúcim je podnikateľ (ďalej len ako “Kupujúci-podnikateľ“) podľa ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Právne vzťahy medzi Kupujúcim–podnikateľom a Predávajúcim, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služba) u Predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Článok III.

Predmet Reklamačného poriadku

 

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho-spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v kamenných predajniach Predávajúceho alebo zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim, vrátane informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií.
 2. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Kupujúcemu-spotrebiteľovi v predajniach Predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho: https://family-market.sk, resp. prístupný aj v rámci Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho taktiež zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho: https://family-market.sk.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy v kamenných predajniach Predávajúceho alebo prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvného právneho vzťahu uzavretého medzi Kupujúcim-spotrebiteľom a Predávajúcim. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho a týmto Reklamačným poriadkom má pre účel reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

 

Článok IV.

Práva Kupujúceho-spotrebiteľa

 

Zodpovednosť Predávajúceho za vady predaného tovaru

 

 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
 2. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Kupujúceho-spotrebiteľa s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
 3. Tovar, ktorý má vady, ktoré však nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel, musí sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadného tovaru. Predávajúci upozorní Kupujúceho-spotrebiteľa, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.
 4. Kupujúci-spotrebiteľ má právo zakúpený tovar na ktorom sa vyskytuje vada reklamovať u Predávajúceho, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná iná záručná doba.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 6. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri ostatnom spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s Občianskym zákonníkom t. j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim-spotrebiteľom.
 8. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu-spotrebiteľovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom spotrebiteľovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho-spotrebiteľa pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho-spotrebiteľa neupozornil, je Kupujúci-spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť. Ak Kupujúcemu-spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci-spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t. j. aj tovar prijatý ako dar.

 

Článok V.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácie)

 

 1. Reklamácia musí byť riadne a včas uplatnená u Predávajúceho. Ak nie je ďalej uvedené inak, Kupujúci-spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni Predávajúceho uvedenej v Článku I. ods. 2. tohto Reklamačného poriadku alebo u Predávajúcim určeného znalca alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby, alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len ako „určená osoba“). Predávajúcim určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie.
 2. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Kupujúci-spotrebiteľ je povinný:
 3. odovzdať Predávajúcemu reklamovaný tovar,
 4. zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky podmienky pre reklamáciu; reklamovaný tovar je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave,
 5. predložiť originál dokladu o kúpe veci u Predávajúceho, resp. faktúru alebo zjednodušený daňový doklad v prípade tovaru zakúpeného v internetovom obchode, a ak bol Kupujúcemu-spotrebiteľovi pri kúpe tovaru vystavený záručný list, predložiť tiež tento záručný list,
 6. poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom Predávajúceho a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.
 7. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví Predávajúci Kupujúcemu- spotrebiteľovi písomný doklad. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí Kupujúcemu-spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď spôsobom určeným Kupujúcim-spotrebiteľom a na ním určenú adresu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci-spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Ak Kupujúci-spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho-spotrebiteľa o jeho právach podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia Kupujúceho-spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Kupujúci-spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim, najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Článok VI.

Spôsob vybavenia reklamácie

 

 1. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci-spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu-spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci-spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci-spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

 

Článok VII.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Kupujúci-spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu zaslanou na adresu sídla alebo e-mailovú adresu Predávajúceho, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva.
 2. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa podľa predchádzajúceho odseku odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim-spotrebiteľom, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P. O. BOX 29, e-mail: info@soi.sk (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim-spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho a tohto Reklamačného poriadku ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou uzavretou podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho a tohto Reklamačného poriadku ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/) a v Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 5. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením dňa 15.03.2023, pričom dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Reklamačného poriadku sa v plnom rozsahu ruší doterajší Reklamačný poriadok Predávajúceho a nahrádza sa týmto Reklamačným poriadkom.

 

Pred nákupom, Vás poprosíme, vyberte si kam chcete aby bola Vaša objednávka doručená.

Preloader Check done Uloženie výberu

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny. Začnite pridávať produkty do košíka prehliadaním našich produktov.