Zásady ochrany osobných údajov

Obchodná spoločnosť FAMILY.MARKET s. r. o., v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a podľa ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon o OOÚ“), informuje o zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných údajov.

 

I.

Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je:

Obchodné meno: FAMILY-MARKET s. r. o., 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36901/T

IČO: 50 113 518

Sídlo: Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda 929 01

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkujeme webové stránky:

 

Vaše osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, určujeme účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov a zároveň informujeme o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOU, o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Prehlasujeme, že ako Prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Spĺňame podľa informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv vždy podľa platnej legislatívy.

S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu podľa čl. 37 GDPR, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby sú:

e-mail:

korešpondenčná adresa: Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda 929 01

 

 

II.

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

 

Pokiaľ si v internetovom obchode https://family-market.sk objednáte tovar, budeme vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaj o objednávkach.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracúvané podľa osobitného predpisu Prevádzkovateľ spracúva po dobu stanovenú v právnom predpise. V prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu spracúva Prevádzkovateľ tieto údaje na nevyhnutnú dobu pre uplatnenie týchto záujmov.

Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, vaše osobné údaje ďalej nespracovávame ale využívame ich len za účelom vybavenia vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame s vaším súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracovávame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi normami, a to na základe nasledujúcich právnych titulov

 • súhlas dotknutej osoby,
 • spracúvanie na účely plnenia zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,  
 • spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na spracúvanie týmito spôsobmi:

 • priamo od subjektov údajov,
 • z verejne dostupných registrov, evidencií či zoznamov,
 • od zmluvných partnerov.

 

Kategórie dotknutých osôb:

 • zamestnanci,
 • zákazníci, klienti a dodávatelia služieb,
 • iné osoby v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom.

Spracúvanie osobných údajov má podporný charakter vo vzťahu k hlavnej činnosti Prevádzkovateľa, samotné spracúvanie osobných údajov teda nie je jeho hlavnou činnosťou.

 

III.

Prenos osobných údajov

 

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Prevádzkovateľa, sú chránené pred zneužitím a nie sú poskytované tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu dotknutej osoby.

 

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj internetového obchodu) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

 

Ide najmä o tieto činnosti:

 • za účelom doručenia tovaru dopravcami odovzdávame vaše osobné údaje spoločnosti: ...
 • za účelom spracovania platieb cez službu PayPal má prístup k vašim osobným údajom Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava;
 • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje môžu byť poskytnuté orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

 

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

IV.

Cookies

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate internetový obchod https://family-market.sk a pokiaľ ich po opustení stránok Prevádzkovateľa nevymažete, sú opäť využívané počas vašich ďalších návštev. Prevádzkovateľ používa Cookies k zlepšeniu funkčnosti webových stránok a zjednodušeniu vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

 • uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby webové stránky Prevádzkovateľa fungovali správne.
 • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia webových stránok Prevýdzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ na základe súborov cookies nie je schopný identifikovať dotknutých osôb na úroveň konkrétnej fyzickej osoby. Cookies z vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke „Pomoc“ vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa vám niektoré časti stránok Prevádzkovateľa nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve potrebám Prevádzkovateľa. Ak budete používať webové stránky Prevádzkovateľa bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

 

V.

Marketing

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v internetovom obchode na účely marketingu, súhlasili ste so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám (s výnimkou prevádzkovateľa mailing listu).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom Prevádzkovateľ tieto okamžite vymaže. Odhlásiť sa z mailing listu je taktiež možné zvolením danej možnosti v ktoromkoľvek z mailov s novinkami od Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

VI.

Práva dotknutých osôb

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií. Zároveň má právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracúvaných osobných údajov zdarma.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, príp. doplnil neúplné osobné údaje.

 1. Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval,
 2. b) dotknutá osoba odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 4. d) namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 5. e) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 6. f) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona o OOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 7. g) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na:

 1. a) uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podlieha Prevádzkovateľ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. d) na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 5. e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 6. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. a) ak dotknutá osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov, b) ak Prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
 2. c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
 3. d) ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu v prípadoch uvedených v tomto odseku, má právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 4. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo:

 1. a) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi
 2. b) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný Prevádzkovateľ nejakým spôsobom bránil, c) požadovať od Prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 3. d) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ Prevádzkovateľa.
 4. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch:

 1. a) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 2. b) spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. c) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ nesmie ďalej údaje na tento účel spracúvať. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti.

 1. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (Prevádzkovateľ túto spracovateľskú činnosť nevykonáva).

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v rozpore s právami či zákonom, môže:

 1. a) požiadať o vysvetlenie či doplnenie informácií (aj v prípade neporozumenia)
 2. b) požadovať odstránenie protiprávneho stavu
 3. c) obrátiť sa na dozorný úrad, tzn. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. 02/3231 3220, email: ochrana@pdp.gov.sk.

 

S otázkami či žiadosťami na uplatnenie práv dotknutej osoby je možné sa obrátiť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, osobne alebo elektronicky na e-mail.

 

VII.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Mlčanlivosť

 

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje chráni v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Prevádzkovateľ prijali a dodržiava všetky možné resp. aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Zároveň si vás dovoľujeme uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s Prevádzkovateľom. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Dunajská Streda, dňa 26.11.2021

Delivery Doručujeme k vám?
Kategórie
Last Minute
Akčné Bomby
Valentínska ponuka
Party ponuka
Liga Majstrov
Vždy čerstvé
Ovocie a zelenina
Pekáreň a cukráreň
Mäso, ryby
mliečne a chladené
Lahôdky
Zdravá výživa
trvanlivé potraviny
mrazené výrobky
nápoje
alkohol
drogéria a kozmetika
Dieťa a matka
Domácnosť a kancelária
zviera
Tabak
Family exclusive
Lekáreň