Shipment and payment icon Doprava a
platba
Objednali ste si odvoz na: 28.3.2024
Triediť podľa:
Oups! Nepodarilo sa nám nájsť žiadne profukty, ktoré by zodpovedali Vašemu hľadaniu. Skúste iné kľúčové slovo alebo prehliadajte naše kategórie, aby ste našli to, čo hľadáte.
Cart Arrow down Minicart icon 0 KS 0.00 € objednať

Zásady ochrany osobných údajov

Obchodná spoločnosť FAMILY-MARKET s.r.o., v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a podľa ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o OOÚ“), Vás týmto informuje o svojich zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných údajov.

 

Článok I.

Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je:

Obchodné meno: FAMILY-MARKET s.r.o.,

so sídlom: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 113 518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36901/T

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkujeme ako Prevádzkovateľ webovú(-é) stránku(-y):

https://family-market.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“).

 

Vaše osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, určujeme účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov a zároveň informujeme o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov a/alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o OOÚ, o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Prehlasujeme, že ako Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu dotknutej osoby. Týmito zásadami zároveň spĺňame podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, a zároveň Vám umožňujeme, resp. Vás budeme podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv vždy podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok II.

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

 

Pokiaľ si v internetovom obchode https://family-market.sk objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom vybavenia Vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia kúpnej zmluvy v zmysle platných a účinných Všeobecných obchodných podmienok. Bez obdržania a spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

 

Pre vyššie uvedené účely spracúvame Vaše nasledujúce osobné údaje: krstné meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa (v rozsahu mesto, ulica a číslo, poštové smerovacie číslo), telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednávkach.

 

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov spracúvame po dobu stanovenú v týchto príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. V prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu spracúvame tieto údaje na nevyhnutnú dobu pre uplatnenie týchto záujmov.

 

Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracúvame, ale využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek alebo námietok.

 

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracúvame s Vašim súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracúvame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na základe nasledujúcich právnych titulov:

 • súhlas dotknutej osoby,
 • spracúvanie na účely plnenia zmluvy,
 • spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,  
 • spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na spracúvanie týmito spôsobmi:

 • priamo od subjektov týchto údajov,
 • z verejne dostupných registrov, evidencií či zoznamov,
 • od zmluvných partnerov.

 

Kategórie dotknutých osôb:

 • zamestnanci,
 • zákazníci, klienti (kupujúci) a dodávatelia služieb,
 • iné osoby v zmluvnom vzťahu s nami ako Prevádzkovateľom.

 

Spracúvanie osobných údajov má podporný charakter vo vzťahu k našej hlavnej obchodnej činnosti ako Prevádzkovateľa, samotné spracúvanie osobných údajov teda nie je našou hlavnou činnosťou.

 

III.

Prenos osobných údajov

 

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov sú využívané výhradne pre našu vnútornú potrebu ako Prevádzkovateľa, sú chránené pred zneužitím a nie sú poskytované tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu dotknutej osoby.

 

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás ako Prevádzkovateľa zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj internetového obchodu) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

 

Ide najmä o tieto činnosti:

 • za účelom spracovania platieb prostredníctvom platobnej brány ČSOB GP WebPay PayPal má prístup k Vašim osobným údajom: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140;
 • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje môžu byť poskytnuté príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo iným príslušným štátnym orgánom.

 

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok IV.

Cookies

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate internetový obchod https://family-market.sk, a pokiaľ ich po opustení stránok Prevádzkovateľa nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti webových stránok a zjednodušeniu Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

 • uloženia predvolieb a nastavení, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky vrátane internetového obchodu fungovali správne;
 • zabezpečenia - Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok vrátane internetového obchodu.

 

Na základe súborov Cookies nie sme ako Prevádzkovateľ schopní identifikovať dotknuté osoby na úrovni konkrétnej fyzickej osoby. Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi Cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke „Pomoc“ Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve potrebám Prevádzkovateľa. Ak budete používať naše webové stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním Cookies na našich stránkach.

 

Článok V.

Marketing

 

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v internetovom obchode na účely marketingu (prihlásením sa k odberu noviniek), súhlasili ste so zasielaním e-mailových správ na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

 

Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám (s výnimkou prevádzkovateľa mailing listu).

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite vymažeme. Odhlásiť sa z mailing listu je taktiež možné zvolením danej možnosti v ktoromkoľvek z našich mailov s novinkami; v takom prípade Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Článok VI.

Práva dotknutých osôb

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, právo na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú, a právo na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií. Zároveň má právo získať prvú kópiu výpisu spracúvaných osobných údajov zdarma.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby ako Prevádzkovateľ sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, príp. doplnili neúplné osobné údaje.

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby ako Prevádzkovateľ sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich ako Prevádzkovateľ získali alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov daný na konkrétny účel, na ktorý boli spracúvané, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel našich oprávnených záujmov ako Prevádzkovateľa alebo tretej strany, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona o OOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na:

 1. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa Zákona o OOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 5. na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sme ako Prevádzkovateľ obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť údajov,
 2. spracúvanie údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a dotknutá osoba namietala spracúvanie v prípadoch uvedených v tomto odseku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo:

 1. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré nám poskytla,
 2. preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako Prevádzkovateľovi;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany,
 3. na účely profilovania založeného na vyššie uvedených ustanoveniach,
 4. na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej údaje na tento účel spracúvať. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti.

 

 1. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: túto spracovateľskú činnosť ako Prevádzkovateľ nevykonávame.

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že ako Prevádzkovateľ vykonávame spracúvanie osobných údajov v rozpore s jej právami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, môže:

 1. požiadať o vysvetlenie či doplnenie informácií (aj v prípade neporozumenia),
 2. požadovať odstránenie protiprávneho stavu,
 3. obrátiť sa na dozorný úrad, tzn. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 32 31 32 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

S otázkami či žiadosťami na uplatnenie práv dotknutej osoby je možné sa obrátiť písomne na adresu nášho sídla, osobne alebo elektronicky na e-mail: info@family-market.sk.

 

Článok VII.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

Mlčanlivosť

 

Vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Ako Prevádzkovateľ sme prijali a dodržiavame všetky možné resp. aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami ako Prevádzkovateľom. Ak príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Dunajská Streda, dňa 15.03.2023

Pred nákupom, Vás poprosíme, vyberte si kam chcete aby bola Vaša objednávka doručená.

Preloader Check done Uloženie výberu

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny. Začnite pridávať produkty do košíka prehliadaním našich produktov.