Obchodné podmienky

Článok I.
Identifikácia predávajúceho a kontaktné informácie

 

 1. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu https://family-market.sk:

Obchodné meno: FAMILY-MARKET s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36901/T

IČO: 50 113 518

Sídlo: Kračanská cesta 690/23, Dunajská Streda 929 01

DIČ: 2120183395

IČ DPH: SK2120183395

Telefónne číslo: 0915941138

E-mail: info@family-market.sk

Fax: /

(ďalej len ako „Predávajúci“)

 

 1. Adresa Predávajúceho na ktorej je možné uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je : ...
 2. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

E-mail: tt@soi.sk

Telefónne číslo: 033/321 25 27, 033/321 25 21,

Fax: 033/321 25 23

 1. Príslušným orgánom dozoru nad zákonnosťou v oblasti predaja potravín a výživových doplnkov je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

E-mail: podatelna.DS@svps.sk

Telefónne číslo: +421315524870

 1. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti:

Okresný úrad Dunajská Streda

Odbor živnostenského podnikania

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

Telefónne číslo: 031 5901571

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://family-market.sk(ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a
 2. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Kupujúci-spotrebiteľ“)
 3. fyzickou osobou alebo právnickou osobou ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Kupujúci-podnikateľ“),

(ďalej Kupujúci-spotrebiteľ a Kupujúci-podnikateľ spolu označení len ako „Zákazník“) ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese https://family-market.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“). VOP sú dostupné na internetovej stránke Predávajúceho: https://family-market.sk v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

 1. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy aplatia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu s výnimkou, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP. V takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas Predávajúceho s podmienkami Zákazníka sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak Predávajúci bol s takými podmienkami oboznámený a prijal bez výhrad platbu.
 2. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s ich obsahom súhlasí. Na VOP je Zákazník dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
 3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v prípade Kupujúcich-podnikateľov, a v prípade Kupujúcich-spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o predaji na diaľku“). Zmluvným jazykom je slovenčina.
 4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, Zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú pojednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike.
 5. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Kupujúci-spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok III.

Poskytovanie informácií pred uzatvorením Zmluvy

 

 1. Nižšie uvedenými informáciami, ktoré sú určené predovšetkým Kupujúcim-spotrebiteľom, ak tieto VOP neurčujú inak, Predávajúci oznamuje, že:
 2. Tovar je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len ako „Tovar“), umiestneného na webovom sídle: https://family-market.sk, pričom označenie Tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na stránke Internetového obchodu po otvorení príslušného okna predmetného tovaru.
 3. Identifikácia Predávajúceho je uvedená v čl. I. týchto VOP a na webovej stránke: https://family-market.sk, pod označením „Kontakty“.
 4. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb, Predávajúci neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb Internetového obchodu.
 5. Ceny tovarov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru.Ceny taktiež nezahŕňajú prípadné náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky.
 6. Platobné a dodacie podmienky sú uvedené v článku V. týchto VOP.
 7. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za Tovary objednané v Internetovom obchode pred odoslaním Tovaru, najneskôr však pri prevzatí Tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).
 8. Zákazník má možnosť uhradiť cenu za Tovary objednané v Internetovom obchode nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti pri prevzatí Tovaru alebo platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro,
 • bežným alebo rýchlym bankovým prevodom,
 • prostredníctvom služby PayPal.
 1. Predávajúci spravidla nepožaduje od Zákazníka zálohu či inú obdobnú platbu.Týmto nie je dotknuté ustanovenie VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu Tovaru vopred. Predávajúci si napriek tomu vyhradzuje právo požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar je:
 • vyhotovený či upravovaný na zákazku;
 • dostupnosť tovaru je označená ako „na objednávku";
 • ide o väčšie ako obvyklé množstvo jedného druhu tovaru.
 1. Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy sú podrobnejšie uvedené v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru.Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy.
 2. Nároky Zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania a informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú bližšie popísané v článku VII. týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky v Internetovom obchode dáva Zákazník Predávajúcemu záväznú ponuku na uzatvorenie Zmluvy; pred odoslaním objednávky má Zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť.
 4. Odstúpenie od zmluvy, jeho podmienky, lehoty a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku VI. týchto VOP. Predávajúci zároveň poskytne Kupujúcemu-spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v písmene o) tohto článku nižšie. Predávajúci vráti Kupujúcemu-spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci-spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s Predávajúcim nedohodnú inak a Kupujúcemu-spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.
 6. V prípade, ak si Kupujúci-spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného Predávajúcim, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, znáša Kupujúci-spotrebiteľ sám.
 7. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Toto neplatí, ak si Predávajúci vyzdvihne Tovar priamo u Kupujúceho-spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru je uvedené v článku VII. ods. 3 týchto VOP.
 9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do vysporiadania záväzkov zmluvných strán, resp. do okamihu jej zrušenia postupom podľa Zmluvy, VOP a platných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Zákazníka zo Zmluvy je určená právnymi predpismi Slovenskej republiky, VOP a Zmluvou.
 10. Kupujúci-spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku I. týchto VOP,ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim-spotrebiteľom, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo TU. Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim-spotrebiteľom vyplývajúcich zo Zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 11. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetového obchodu. Zákazník nie je oprávnený pri využívaní internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Internetový obchod je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Zákazník si je vedomý, že mu kúpou Tovarov, ktoré sú v ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dojednané inak.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť Internetového obchodu, poprípade prerušiť prevádzku Internetového obchodu na neobmedzene dlhú dobu, predovšetkým z dôvodu plánovanej údržby. Predávajúci neručí za to, že Internetový obchod bude prebiehať bez prerušenia, včas, bezpečne a bezchybne.
 13. Pri spracovaní osobných údajov Predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi spracovávanie osobných údajov. Všetky informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené TU.
 14. Kliknutím na niektoré odkazy v Internetovom obchode môže dôjsť k opusteniu Internetového obchodu Predávajúceho a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích osôb, na ktoré je odkazované z Internetového obchodu ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími osobami prevádzkujúcimi tieto stránky a prípadnú škodu či inú ujmu tým spôsobenú. Zaradenie akéhokoľvek odkazu na Internetový obchod neznamená súhlas Predávajúceho s takou stránkou či jej podporu a propagáciu pokiaľ tak nie je výslovne uvedené.
 15. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Predávajúcemu vzniknutú na základe tejto Zmluvy tretej osobe. Zákazník nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči Predávajúcemu s pohľadávkou Predávajúceho voči Zákazníkovi.

 

Článok IV.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Zákazník si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu umiestneného na webovom sídle https://family-market.sk, podľa postupov a pokynov uvedených v Internetovom obchode. Hlavné vlastnosti, celková cena, platobné a dodacie podmienky Tovarov sú uvedené v Internetovom obchode pri Tovaroch alebo v Objednávke.
 2. Zákazník môže odoslaním Objednávky vo forme vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke Predávajúceho https://family-market.skzaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovarov, uvedených v objednávke („ďalej len ako Objednávka“). V tejto súvislosti si môže Zákazník najprv vybrať jednotlivé Tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy. Označením políčka (pred odoslaním objednávky)
 • „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.“
 • „Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy som bral/a na vedomie“

Zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, ktorých súčasťou sú aj oznámenia Predávajúceho pred uzavretím zmluvy v súlade s ust. § 3 Zákona o predaji na diaľku. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.

 1. Pred odoslaním Objednávky má Zákazník možnosť si svoju Objednávku skontrolovať,či nespravil chybu pri zadávaní Objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným údajom.
 2. Zákazník zasiela Predávajúcemu Objednávku prostredníctvom Internetového obchodu. Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží Zákazník na svoju e-mailovú adresuautomatické potvrdenie o doručení objednávky, s označením “Potvrdenie o prijatí objednávky“ bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objednávky. Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Zákazník aj číslo Objednávky.
 3. Objednávka je návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim bezodkladne, najneskôr však v lehote 24 hodínod jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Zákazník prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za kúpnu cenu a zaplatiť popri kúpnej cene náklady na dopravu, a to všetko v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim.
 4. Predávajúci okrem automatického potvrdeniakontaktuje Zákazníka už iba v rámci oznámenia predpokladaného času doručenia objednaného Tovaru formou sms správy alebo prostredníctvo e-mailu (poslaného na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom) alebo telefónneho čísla zadaného Zákazníkom.
 5. Zmluva je uzatvorená momentom doručenia elektronického Potvrdenia Predávajúceho o prijatí objednávky Zákazníkovi, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky v Internetovom obchode. Nečinnosť Predávajúceho neznamená prijatie a/alebo potvrdenie Objednávky. Zo Zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Zákazníkovi odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Zákazníkovi vznikne z uzatvorenej Zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
 6. V osobitných prípadoch a pred odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Zákazníka dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Zákazníka. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Zákazníka vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, prostredníctvom sms alebo telefonicky. Ak Zákazník nevykoná dodatočnú autorizáciu v lehote a spôsobom požadovaným Predávajúcim, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo Zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
 7. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení Zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu alebo nesprávnosť týkajúcu sa Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Zákazníkovi v určenej lehote alebo v cene uvedenej v Internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Zákazníka. Súčasne Zákazníka požiada o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou Objednávky, ak na základe zmeny je možné Objednávku zrealizovať. Zákazník je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas bezodkladne, najneskôr však v lehote 6 hodínod oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Zákazníka rezervované pre Zákazníka. V tomto prípade, až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Zákazníka vznikne medzi Zákazníkom a Predávajúcim zmluvný vzťah. V prípade, ak Zákazník neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neodsúhlasený. Predávajúci i Zákazník sú v ktoromkoľvek z vyššie vedených mimoriadnych prípadov a aj v prípade žiadosti o vykonanie zmeny v Objednávke oprávnení pred uzatvorením Zmluvy Objednávku zrušiť alebo ju odmietnuť. Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení Zmluvy, Predávajúci a Zákazník sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy v súlade s VOP a platnými právnymi predpismi. Ak Zákazník už zaplatil kúpnu cenu a náklady na dopravu, tieto mu budú vrátené v súlade s právnymi predpismi a týmito VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Zákazníkovi aj v prípade, ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Zákazníka, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 8. Zákazník je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy v období od uzatvorenia Zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Zákazníka po prevzatí tovaru sú uvedené v článku VI týchto VOP.
 9. Uzavretím Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Zákazníkovi odovzdať zakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Zákazník sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu za Tovar a Tovar prevziať.

 

Článok V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Uzatvorením Zmluvy vzniká Zákazníkovi povinnosť zaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu a náklady na dopravu podľa Objednávky prijatej a potvrdenej Predávajúcim. Súčet kúpnej ceny Tovaru a nákladov na dopravu je uvedený pri procese vyhotovovania Objednávky Zákazníka v internetovom obchode. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR). Pokiaľ nie je uvedené, že ide o kúpnu cenu bez DPH, kúpna cena Tovaru v Internetovom obchode je uvedená vždy vrátane s DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej nesprávnosti týkajúcej sa kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v Internetovom obchode pri objednanom Tovare. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade dodávok váženého tovaru (napr. ovocie, zelenina atď.), v dôsledku váženej odchýlky v rozpätí povolenej odchýlky +/- 10 % a to v závislosti od druhu dodávaného váženého Tovaru. Zákazník i Predávajúci sú oprávnení zrušiť Objednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zákazníkovi oznámená zmena kúpnej ceny Tovaru, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej nesprávnosti týkajúcej sa kúpnej ceny alebo z dôvodu prekročenia váženej odchýlky.
 3. Platba môže byť realizovaná podľa vlastného výberu Zákazníka počas procesu vyhotovenia Objednávky
  1. formou dobierky, t.j. v hotovosti pri prevzatí Tovaru alebo platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných resp. kreditných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro
  2. bežným alebo rýchlym bankovým prevodom,na základe faktúry vystavenej Predávajúcim
  3. prostredníctvom PayPal,

ak je pre aktuálnu Objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii.

 

 1. Kúpna cena v prípade hotovostnej platby sa platí k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dodaní Tovaru kuriérom k rukám zamestnanca kuriéra zvoleného Predávajúcim,pričom kúpna cena a náklady na dopravu sa vždy uvádzajú v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru. Náklady dobierky sú zahrnuté v cene nákladov na dopravu a teda ďalšie samostatné náklady na dobierku pri takomto spôsobe zaplatenia Zákazníkovi nevznikajú.
 2. Pri platbe prostredníctvom PayPal, bude Zákazník pri dokončovaní objednávky presmerovaný na stránku PayPal, kde je potrebné aby Zákazník súhlasil so zmluvnými podmienkami Paypalu.Viac informácií o službe PayPal nájdete na https: //www.paypal.com/sk/.
 3. Splatnosť kúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
  1. pri platení formou dobierky je Zákazník povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a nákladov na dopravu najneskôr pri dodaní Tovaru Zákazníkovi, a to priamo k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dodaní Tovaru kuriérom, k rukám zamestnanca kuriéra zvoleného Predávajúcim. Predávajúci pri dodaní Tovaru vystaví a doručí pokladničný doklad a dodací list Zákazníkovi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zákazník zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby mu pokladničný doklad a dodací list bol doručený spolu s Tovarom.
  2. v prípade platby bežným alebo rýchlym bankovým prevodom a prostredníctvom PayPal splatnosť je deň splatnosti príslušnej faktúry. Zákazník zaplatením kúpnej ceny Tovaru súhlasí so zasielaním faktúr Predávajúceho elektronicky. 
 4. Pri odstúpení od uzatvorenej Zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná spôsobom dohodnutým Predávajúcim a Zákazníkom. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a Tovar bol už doručený Zákazníkovi, Predávajúci vráti Zákazníkovi kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu Zákazníkom.
 5. Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru spravidla každý pracovný deň od 8.00 hod do 22.00 hod (ďalej aj ako „Dodacie dni“), spravidla do 2 hodín od obdržania objednávky Zákazníka Predávajúcim, avšak s tým, že maximálna lehota spracovania každej Objednávky a lehota na dodanie Tovaru nepresiahne 24 hodín od obdržania objednávky Zákazníka Predávajúcim (ďalej aj ako „Dodacia lehota“). Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Zákazník sa môžu dohodnúť na predĺžení Dodacej lehoty.
 6. V prípade, ak Dodacie dni spadajú na sviatok, resp. deň pracovného pokoja, Predávajúci si vyhradzuje právo dodať Tovar v iný najbližší Dodací deň, o čom včas upovedomí Zákazníka.
 7. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Zákazníkovi vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho vo vybraných oblastiach uvedených v bode 11 tohto článkualebo podľa potreby kuriérom zvoleným Predávajúcim podľa charakteru Tovaru. Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a osobe, ktorá je uvedená ako Zákazník, ak Zákazník neurčí na prevzatie Tovaru tretiu osobu. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Zákazníkom, resp. či je osobou určenou Zákazníkom na prevzatie Tovaru.
 8. Pod vybrané oblasti dodania Tovaru, uvedené v bode 9 tohto článku patria oblasti maximálne do vzdialenosti 25 km od sídla Predávajúceho. Dodanie Tovaru je obmedzené výlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie Tovaru sa nachádza vo vybranej oblasti.
 9. Predávajúci alebo kuriér sú oprávnení avizovať dodávku Tovaru Zákazníkovi telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou či dohodnutou formou (napr. e-mailom). Zákazník súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol uvedené údaje týkajúce sa Zákazníka kuriérovi, ktorý bol zvolený Predávajúcim. Zákazník je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase dohodnutého dodania Tovaru.
 10. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný bez vyzvania preukázať Predávajúcemu alebo kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Zákazníka, v opačnom prípade si Predávajúci/kuriér vyhradzuje právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
 11. Ak Zákazník neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodanie Tovaru Zákazníkovi, ktorý si 2x (dvakrát) objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom mieste doručenia, alebo Tovar bez akéhokoľvek dôvodu neprevzal.
 12. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť objednaného Tovaru, najmä počet balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Zákazník povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 4 hodín,preukázateľne oznámiť Predávajúcemu alebo kuriérovi (ak Tovar dodáva kuriér). Zákazník je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom dodacieho listu Zákazník potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Ak Zákazník nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a k nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 4 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Zákazníkovi dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru sa neprihliada a tieto nebudú uznané.
 13. Poškodenie Tovaru oznámi Zákazník Predávajúcemu v zmysle článku VII týchto VOP.
 14. Predávajúci bude bezodkladne informovať Zákazníka o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo o dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Zákazníkovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho-spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim-spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci-spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný Tovar. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúcemu-spotrebiteľovi v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytnutá, znáša náklady za službu Kupujúci-spotrebiteľ.
 2. Kupujúci-spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúcemu-podnikateľovi nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podmienky, lehoty a postup pri uplatňovaní práva Kupujúceho-podnikateľa na odstúpenie od Zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú:
 5. predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 6. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka,
 7. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 8. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 9. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 10. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
 11. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci-spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku u Predávajúceho v listinnej a elektronickej podobe na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. týchto VOP alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci-spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ odstupuje od Zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od Zmluvy cez webové sídlo Predávajúceho, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom  Kupujúcemu-spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku.
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim-spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od Zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci-spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu-spotrebiteľovi Predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu-spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od Zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu ( 34 ods. 2 písm. a)b)d) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania  Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 4. Ak Kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Kupujúci-spotrebiteľ odstúpil. Od Kupujúceho-spotrebiteľa nebudú požadované žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem
  1. dodatočných nákladov, ak si Kupujúci-spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a
  2. nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
 1. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Kupujúci-spotrebiteľ.

 

Povinnosti Predávajúceho a dôsledky odstúpenia od Zmluvy

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi platby podľa ustanovenia bodu 11 tohto článkurovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci-spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho-spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu-spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci-spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od Zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi platby podľa bodu 11 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci-spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 7. Ak ide o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí (ako napr. ovocie, zelenina, mäsové alebo netrvanlivé mliečne výrobky a pod.), vrátenie Tovaru Kupujúcim-spotrebiteľom poštou je vylúčené, pričom Kupujúci-spotrebiteľ zodpovedá za vhodné vrátenie Tovaru na adresu Predávajúceho. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený, resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci-spotrebiteľ má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v tradičnej obchodnej prevádzke. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu-spotrebiteľovi náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu.
 8. Kupujúci-spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok VII.

Záruka a práva z vadného plnenia

 

 1. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 2. Práva Kupujúcich-spotrebiteľov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa riadia príslušnými právnymi predpismi slovenského práva predovšetkým ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Reklamačným poriadkom spoločnosti FAMILY-MARKET s.r.o. (zadať odkaz).
 3. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru :
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci-spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci-spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci-spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. V prípade Kupujúcich-podnikateľov sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamačný poriadok nájdete na adrese https://family-market.sk

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a sú platné a účinné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídlefamily-market.sk, a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy. Odoslaním Objednávky Zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia VOP a platnú kúpnu cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na dodanie, uvedenej v Internetovom obchode, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 2. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie Zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Zákazníkovi.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 27.10.2021.
Delivery Doručujeme k vám?
Kategórie
Last Minute
Akčné Bomby
Valentínska ponuka
Party ponuka
Liga Majstrov
Vždy čerstvé
Ovocie a zelenina
Pekáreň a cukráreň
Mäso, ryby
mliečne a chladené
Lahôdky
Zdravá výživa
trvanlivé potraviny
mrazené výrobky
nápoje
alkohol
drogéria a kozmetika
Dieťa a matka
Domácnosť a kancelária
zviera
Tabak
Family exclusive
Lekáreň