Shipment and payment icon Doprava a
platba
Objednali ste si odvoz na: 28.3.2024
Triediť podľa:
Oups! Nepodarilo sa nám nájsť žiadne profukty, ktoré by zodpovedali Vašemu hľadaniu. Skúste iné kľúčové slovo alebo prehliadajte naše kategórie, aby ste našli to, čo hľadáte.
Cart Arrow down Minicart icon 0 KS 0.00 € objednať

Obchodné podmienky

Článok I.

Identifikácia predávajúceho a kontaktné informácie

 

 1. Prevádzkovateľominternetového obchodu https://family-market.sk a predávajúcim v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je:

Obchodné meno: FAMILY-MARKET s. r. o., 

Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 113 518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36901/T

DIČ: 2120183395

IČ DPH: SK2120183395

Telefónne číslo: 0915941138

E-mail: info@family-market.sk

(ďalej len ako Predávajúci)

 1. Adresa Predávajúceho na ktorej je možné uplatniťreklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je: obchod@family-market.sk.
 2. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

E-mail: tt@soi.sk

Telefónne číslo: 033/321 25 27, 033/321 25 21,

Fax: 033/321 25 23.

 1. Príslušným orgánom dozoru nad zákonnosťou voblasti predaja potravín a výživových doplnkov je:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

so sídlom: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

E-mail: podatelna.DS@svps.sk

Telefónne číslo: +421315524870.

 1. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti:

Okresný úrad Dunajská Streda

Odbor živnostenského podnikania

So sídlom: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Telefónne číslo: 031/590 15 71.

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://family-market.sk(ďalej len ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Kúpna zmluva“ alebo Zmluva) uzavretej medzi Predávajúcim a
  1. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako Kupujúci-spotrebiteľ);
  2. fyzickou osobou alebo právnickou osobou ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako Kupujúci-podnikateľ)

(ďalej Kupujúci-spotrebiteľ a Kupujúci-podnikateľ spolu označení len ako Zákazník), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese https://family-market.sk (ďalej len ako Internetový obchod). Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke Predávajúceho: https://family-market.sk v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

 1. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a platia pre všetky Zmluvy uzavretéprostredníctvom Internetového obchodu s výnimkou, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria osobitnú písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP; v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas Predávajúceho s podmienkami Zákazníka sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak Predávajúci bol s takými podmienkami oboznámený a prijal bez výhrad platbu.
 2. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s ich obsahom súhlasí. Na VOP je Zákazník dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornenýa má možnosť sa s nimi oboznámiť.
 3. Na vzťahy neupravenétýmito VOP sa v prípade Kupujúcich-podnikateľov vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ako Obchodný zákonník), a v prípade Kupujúcich-spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako Občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako Zákon o ochrane spotrebiteľa) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej len ako Zákon o predaji na diaľku). Zmluvným jazykom je slovenč
 4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktorévzniknú z VOP, Zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú pojednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike.
 5. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenskáobchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Kupujúci-spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok III.

Poskytovanie informácií pred uzatvorením Zmluvy

 

 1. Nižšie uvedenými informáciami, ktoré sú určenévšetkým Zákazníkom, ak tieto VOP neurčujú inak (najmä, ale nie výlučne ak sa tieto VOP nezmieňujú osobitne napr. o Kupujúcich-spotrebiteľoch), Predávajúci oznamuje, že:
  1. Tovar je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len ako Tovar) umiestneného na webovom sídle:https://family-market.sk, pričom označenie Tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na stránke Internetového obchodu po otvorení príslušného okna predmetného Tovaru.
  2. Identifikácia Predávajúceho je uvedená v Článku I. týchto VOP ana webovej stránke: https://family-market.sk pod označením „Kontakty“.
  3. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto komunikačných služieb; Predávajúci neúčtuje žiadne dodatočnénáklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb Internetového obchodu.
  4. Ceny Tovarov sú uvádzané vrátane nákladov na dopravu, resp. dodanie tovaru, ako aj vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajúprípadné iné náklady alebo poplatky, ktoré sa môžu v rámci vzájomných právnych vzťahov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy (napr. prípadné náklady na vrátenie Tovaru v prípade odstúpenia Zákazníka od Zmluvy). Bližšie informácie sú uvedené v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru. Ceny Tovarov taktiež nezahŕňajú náklady na balenie ako ani prípadné náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré Zákazník počas procesu objednávania Tovaru použije. Ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak, ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania Objedná
  5. Platobné a dodacie podmienky sú uvedené v Článku V. týchto VOP.
  6. Zákazník je povinný uhradiťkúpnu cenu za Tovary objednané v Internetovom obchode a náklady na balenie pred odoslaním Tovaru, najneskôr však pri prevzatí Tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).
  7. Zákazník má možnosťuhradiť kúpnu cenu za Tovary objednané v Internetovom obchode a náklady na balenie nasledujúcimi spôsobmi:
 • formou dobierky, t. j. v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných karietpri prevzatí Tovaru,
 • platbou pri Objednávke pomocou debetných, resp. kreditných kariet alebo aplikácií GooglePay alebo ApplePay prostredníctvom služby platobnej brány ČSOB GP WebPay.
 1. Predávajúci spravidla nepožaduje od Zákazníka zálohu či inúobdobnú platbu; týmto nie je dotknuté ustanovenie VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu Tovaru pred dodaním Tovaru v prípade platby prostredníctvom platobnej brány ČSOB GP WebPay. Predávajúci si však popritom vyhradzuje právo požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar je:
 • vyhotovený či upravovanýna zákazku;
 • dostupnosťTovaru je označená ako „na objednávku";
 • ide o väčšie ako obvyklémnožstvo jedného druhu Tovaru.
 1. Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy sú podrobnejšie uvedené v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru.
 2. Nároky Zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania ainformácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú bližšie popísané v Článku VII. týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajú
 3. Odoslaním objednávky v Internetovom obchode dáva Zákazník Predávajúcemu záväznú ponuku na uzatvorenie Zmluvy; pred odoslaním objednávky má Zákazník možnosťsvoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť alebo zrušiť.
 4. Odstúpenie od zmluvy, jeho podmienky, lehoty a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v Článku VI. týchto VOP. Predávajúci zároveňposkytuje Kupujúcemu-spotrebiteľovi https://family-market.sk/formular-na-odstupenie-od-kupnej-zmluvy.docx.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátiťvšetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ň Ak tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci vráti Kupujúcemu-spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci-spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodne inak, a Kupujúcemu-spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti (t. j. v súvislosti s vrátením platby) ďalšie poplatky.
 6. V prípade, ak si Kupujúci-spotrebiteľvýslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného Predávajúcim, pričom dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, znáša Kupujúci-spotrebiteľ sá
 7. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiťKupujúcemu-spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu; toto neplatí, ak si Predávajúci vyzdvihne Tovar priamo u Kupujúceho-spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby alebo ak vrátenie Tovaru, vzhľadom na jeho povahu, je týmito VOP alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vylúčené.
 8. Poučenie ozodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru je uvedené v Článku VII. ods. 3 týchto VOP.
 9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitúa to do splnenia záväzkov zmluvných strán, resp. do okamihu jej zrušenia postupom podľa Zmluvy, VOP a/alebo platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Zákazníka zo Zmluvy je určená všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, VOP a 
 10. Kupujúci-spotrebiteľ, máprávo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v Článku I. týchto VOP, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim-spotrebiteľom, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia  12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo TU). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim-spotrebiteľom vyplývajúcich zo Zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uvedenej vyššie a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.
 11. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Internetovýobchod (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským prá Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod. Zákazník nie je oprávnený pri využívaní Internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Internetového obchodu. Internetový obchod je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov Predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením. Zákazník si je vedomý, že mu kúpou Tovarov, ktoré sú v ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log atď. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dojednané inak.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniťalebo odstrániť akúkoľvek časť Internetového obchodu, po prípade prerušiť prevádzku Internetového obchodu na neobmedzenú dobu, predovšetkým z dôvodu plánovanej údržby. Predávajúci neručí za to, že Internetový obchod bude prebiehať vždy a za každých okolností bez prerušenia, včas, bezpečne a bezchybne.
 13. Pri spracovaní osobných údajov Predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenísmernice 95/46/ES (GDPR) a slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spracovávanie osobných údajov, predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Všetky informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené TU.
 14. Kliknutím na niektoré odkazy v Internetovom obchode môže dôjsťk opusteniu Internetového obchodu Predávajúceho a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov (predovšetkým na stránku platobnej brány). Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích osôb, na ktoré je odkazované z Internetového obchodu, ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími osobami prevádzkujúcimi tieto stránky a prípadnú škodu či inú ujmu tým spôsobenú. Zaradenie akéhokoľvek odkazu na Internetový obchod neznamená súhlas Predávajúceho s takou stránkou, či jej podporu a propagáciu pokiaľ tak nie je výslovne uvedené.
 15. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho postúpiťakúkoľvek pohľadávku voči Predávajúcemu vzniknutú na základe tejto Zmluvy tretej osobe. Zákazník nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči Predávajúcemu s pohľadávkou Predávajúceho voči Zákazní

 

Článok IV.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Zákazník si objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu umiestneného na webovom sídle https://family-market.sk, podľa postupov apokynov uvedených v Internetovom obchode. Hlavné vlastnosti, celková cena, platobné a dodacie podmienky Tovarov sú uvedené v Internetovom obchode pri Tovaroch alebo v Objednávke.
 2. Objednávka prostredníctvom Internetového obchodu je možná výlučne v prípade, ak peňažná hodnota Tovarov tvoriacich Objednávku Zákazníka sa rovná, alebo prevyšuje minimálnu hodnotu Objednávky stanovenú Predávajúcim (ďalej len ako „minimálna hodnota Objednávky“). Aktuálnu výšku minimálnej hodnoty Objednávky, ako aj prípadné upozornenie na nutnosť dosiahnutia minimálnej hodnoty Objednávky pre účel Objednávky, Predávajúci vždy zobrazuje v rámci Objednávky; Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu výšky minimálnej hodnoty Objednávky.
 3. Zákazník môže odoslaním Objednávky vo forme vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke Predávajúceho https://family-market.sk zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovarov uvedených v objednávke (ďalej len ako „Objednávka). V tejto súvislosti si môže Zákazník najprv vybrať jednotlivé Tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ alebo, po otvorení príslušného okna predmetného Tovaru, na tlačidlo „pridať do košíka“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná výlučne po vyplnení všetkých povinných polí (označených hviezdičkou) a po označení políčka naľavo vedľa vyhlásenia o súhlase s týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Označením políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ Zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou sú aj oznámenia Predávajúceho pred uzavretím zmluvy v súlade s  § 3 Zákona o predaji na diaľku, a že s týmito VOP bez námietok a výhrad súhlasí. Označenie políčka uvedeného v predošlej vete pred odoslaním objednávky je povinné, a teda týmto označením je podmienené úspešné odoslanie Objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „Objednať a zaplatiť s povinnosťou platby“, ktorým sa proces objednávania zároveň ukončuje.
 4. Pred odoslaním Objednávky má Zákazník možnosťsi svoju Objednávku skontrolovať, a v prípade potreby opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“, ktorý je pripojený k príslušným ú
 5. Zákazník zasiela Predávajúcemu Objednávku prostredníctvom Internetového obchodu. Po kliknutí na tlačidlo „Objednať a zaplatiť s povinnosťou platby“ obdržíZákazník na ním zadanú e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky, s označením „Potvrdenie o prijatí objednávky“ bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objedná Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Zákazník aj číslo Objednávky.
 6. Objednávka je návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určenápre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim bezodkladne, najneskôr však v lehote 24 hodín od jej doručenia Predávajú Odoslaním Objednávky Zákazník prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za kúpnu cenu uvedenú v Objednávke a zaplatiť popri kúpnej cene náklady na balenie, a to všetko v súlade s týmito VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim.
 7. Predávajúci okrem automatického potvrdenia kontaktuje Zákazníka už iba v rámci zmeny stavu vybavenia objednávky zo strany Predávajúceho a oznámenia predpokladaného času doručenia objednaného Tovaru formou sms správy alebo prostredníctvom e-mailu (poslaného na e-mailovúadresu zadanú Zákazníkom) alebo telefónneho čísla zadaného Zákazní
 8. Zmluva je uzatvorená momentom doručenia elektronického Potvrdenia Predávajúceho o prijatíobjednávky Zákazníkovi, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky v Internetovom obchode. Nečinnosť Predávajúceho neznamená prijatie a/alebo potvrdenie Objedná Zo Zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Zákazníkovi odovzdať a plniť povinnosti podľa týchto VOP. Zákazníkovi vznikne z uzatvorenej Zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
 9. V osobitných prípadoch a pred odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadaťsi od Zákazníka dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Zákazní Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Zákazníka vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, prostredníctvom sms alebo telefonicky. Ak Zákazník nevykoná dodatočnú autorizáciu v lehote a spôsobom požadovaným Predávajúcim, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo Zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
 10. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení Zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskúalebo inú chybu alebo nesprávnosť týkajúcu sa Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Zákazníkovi v určenej lehote alebo v cene uvedenej v Internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Zákazníka. Súčasne Zákazníka požiada o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou Objednávky, ak na základe zmeny je možné Objednávku zrealizovať. Zákazník je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas bezodkladne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po oznámení navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Zákazníka rezervované pre Zákazníka. V tomto prípade, až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Zákazníka vznikne medzi Zákazníkom a Predávajúcim zmluvný vzť V prípade, ak Zákazník neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, návrh Predávajúceho na zmenu sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za neodsúhlasený a Objednávka tým pádom za zrušenú v celom rozsahu. Predávajúci i Zákazník sú v ktoromkoľvek z vyššie vedených mimoriadnych prípadov a aj v prípade žiadosti o vykonanie zmeny v Objednávke oprávnení pred uzatvorením Zmluvy Objednávku zrušiť alebo ju odmietnuť. Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení Zmluvy, Predávajúci a Zákazník sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy v súlade s VOP a platnými právnymi predpismi. Ak Zákazník už zaplatil kúpnu cenu a náklady na balenie, tieto mu budú vrátené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Zákazníkovi aj v prípade, ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Zákazníka, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval, môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 11. Ak v týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je uvedené inak, Zákazník je oprávnený jednostranne odstúpiťod Zmluvy v období od uzatvorenia Zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Zákazníka po prevzatí tovaru sú uvedené v Článku VI. týchto VOP.
 12. Uzavretím Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Zákazníkovi odovzdaťzakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Zákazník sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar a náklady na balenie a Tovar prevziať.

 

Článok V.

Kúpna cena, platobné podmienky a dodanie Tovaru

 

 1. Okamihom uzatvorenia Zmluvy vzniká Zákazníkovi povinnosťzaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu podľa Objednávky prijatej a potvrdenej Predávajúcim, ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak. Súčet kúpnej ceny Tovaru je uvedený pri procese vyhotovovania Objednávky Zákazníka v internetovom obchode. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR). Pokiaľ nie je uvedené, že ide o kúpnu cenu bez dane z pridanej hodnoty, kúpna cena Tovaru v Internetovom obchode je uvedená vždy vrátane s daňou z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Kúpne ceny za jednotlivé Tovary uvedené v Internetovom obchode sú cenami informatívnej povahy, nakoľko tie sa v čase dodania Tovaru Zákazníkovi môžu z dôvodov uvedených v ods. 3. tohto článku VOP líšiť od skutočnej kúpnej ceny rovnakého Tovaru uvedeného v Internetovom obchode v čase potvrdenia Objednávky Zákazníka Predávajúcim (ďalej len ako „informatívna kúpna cena“). Informatívna kúpna cena je v každom prípade uvedená ako kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Dôvodmi zmeny Informatívnej kúpnej ceny v čase medzi potvrdením Objednávky a dodaním Tovaru môžu byť najmä:
  1. vážená odchýlka v prípade dodávok váženého Tovaru a/alebo dodávok váženého Tovaru objednaného na kusy (najmä ovocie, zelenina, mäsové výrobky atď.) v zmysle ods. 5. tohto článku VOP,
  2. dodanie náhradného Tovaru namiesto nedostupného Tovaru uvedeného v Objednávke Zákazníka,
  3. dodanie Tovaru z promočnej akcie Predávajúceho, ktorý si Zákazník objednal až po ukončení danej promočnej akcie.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej nesprávnosti týkajúcej sa kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v Internetovom obchode pri objednanom Tovare.
 5. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny:
  1. v prípade dodávok váženého tovaru (napr. ovocie, zelenina, mäsové výrobky atď.), vdôsledku váženej odchýlky v rozpätí povolenej odchýlky +/- 10 %, a to v závislosti od druhu dodávaného váženého Tovaru;
  2. v prípade dodávok váženého Tovaru, ktorý si Zákazník objedná zadaním počtu kusov namiesto zadaním váhy Tovaru (ak to povaha daného Tovaru umožňuje), vzhľadom na to, že takýto Tovar Predávajúci dodá Zákazníkovi v objednanom počte kusov Tovaru, jeho kúpnu cenu však určí podľa váhy Zákazníkom skutočne prevzatého množstva Tovaru.
 6. Zákazník aj Predávajúci sú oprávnení zrušiťObjednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zákazníkovi oznámená zmena kúpnej ceny Tovaru oproti informatívnej kúpnej cene, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej nesprávnosti týkajúcej sa kúpnej ceny alebo z dôvodu prekročenia váženej odchýlky v zmysle ods. 4. a/alebo 5. tohto článku VOP.
 7. Kúpna cena nezahŕňa náklady predávajúceho na balenie, ktoré sa povinne pripočítavajú ku každej jednotlivej Objednávke vo výške hodnoty jedného kusu papierovej tašky paušálne stanovenej Predávajúcim, a to bez ohľadu na veľkosť, objem a/alebo rozsah Objednávky (ďalej len ako „náklady na balenie“). Aktuálnu výšku nákladov na balenie povinne pripočítavaných ku každej jednotlivej Objednávke Predávajúci vždy zobrazuje v rámci Objednávky; Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu výšky nákladov na balenie.
 8. Platba kúpnej ceny môže byťvykonaná podľa vlastného výberu Zákazníka počas procesu vyhotovenia Objednávky:
  1. formou dobierky, t. j. v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobného terminálu pomocou debetných, resp. kreditných kariet pri prevzatí Tovaru,
  2. platbou pri Objednávke pomocou debetných, resp. kreditných kariet alebo aplikácií GooglePay alebo ApplePay prostredníctvom služby platobnej brány ČSOB GP WebPay.
 9. Kúpna cena a náklady na balenie v prípade hotovostnej platby sa platia k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo vprípade dodania Tovaru kuriérom k rukám zamestnanca kuriéra zvoleného Predávajúcim, pričom kúpna cena a náklady na balenie sa vždy uvádzajú v Internetovom obchode počas procesu objednávania Tovaru. Náklady dobierky sú zahrnuté v kúpnej cene, a teda ďalšie samostatné náklady na dobierku pri takomto spôsobe zaplatenia Zákazníkovi nevznikajú.
 10. Pri platbe prostredníctvom platobnej brány ČSOB GP WebPay bude Zákazník pri dokončovaníobjednávky presmerovaný na stránku platobnej brány ČSOB GP WebPay, kde je potrebné aby Zákazník súhlasil so zmluvnými podmienkami platobnej brány ČSOB GP WebPay. Viac informácií o službe platobnej brány ČSOB GP WebPay nájde Zákazník na https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/platby-pre-eshopy.
 11. Splatnosťkúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
  1. pri platení formou dobierky je Zákazník povinný zaplatiťPredávajúcemu kúpnu cenu a náklady na balenie najneskôr pri dodaní Tovaru Zákazníkovi, a to priamo k rukám zamestnanca Predávajúceho pri prevzatí Tovaru doručeného vlastnou dopravou Predávajúceho alebo v prípade dodaní Tovaru kuriérom, k rukám zamestnanca kuriéra zvoleného Predávajúcim. Predávajúci pri dodaní Tovaru vystaví a doručí pokladničný doklad Zákazníkovi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zákazník zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby mu pokladničný doklad bol doručený spolu s 
  2. v prípade platby prostredníctvom platobnej brány ČSOB GP WebPay splatnosťje deň splatnosti príslušnej faktúry.

Zákazník zaplatením kúpnej ceny Tovaru a nákladov na balenie súhlasí so zasielaním faktúry Predávajúceho v rámci dodania Tovaru, prípadne aj elektronicky. 

 1. Pri odstúpení od uzatvorenej Zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky atýmito VOP. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná spôsobom dohodnutým Predávajúcim a Zákazní Ak je Predávajúci povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a Tovar bol už doručený Zákazníkovi, Predávajúci vráti Zákazníkovi kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu Zákazníkom.
 2. Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru výlučne na tie (Zákazníkom v procese objednávania uvedené) dodacie adresy, ktoré sa nachádzajú v oblastiach dodania Tovaru ustanovených Predávajúcim v Internetovom obchode (ďalej len ako „oblasti dodania Tovaru“). Dodanie Tovaru je tým pádom obmedzenévýlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie Tovaru sa nachádza v oblastiach dodania Tovaru. Aktuálne oblasti dodania Tovaru Predávajúci vždy zobrazuje v rámci Objednávky; Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu počtu ako aj rozsahu oblastí dodania Tovaru.
 3. Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru v oblastiach dodania Tovaru spravidla každýpracovný deň od 8.00 hod do 22.00 hod., a v sobotu alebo v deň pracovného pokoja od 8.00 hod. do 18.00 hod., a to spravidla v časovom rozmedzí, ktoré si počas procesu objednávania Tovaru povinne zvolí Zákazník podľa možností ponúknutých Predávajúcim v Internetovom obchode pre Zákazníkom vybranú oblasť dodania Tovaru (ďalej aj ako „časová brána“). Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Zákazník sa môžu dohodnúť na zmene, resp. predĺžení času dodania uvedeného v časovej bráne.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodaťTovar Zákazníkovi vlastnými dopravnými prostriedkami Predávajúceho v oblastiach dodania tovaru charakterizovaných v ods. 13. tohto článku VOP a uvedených v Internetovom obchode alebo podľa potreby kuriérom zvoleným Predávajúcim podľa charakteru Tovaru. Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a osobe, ktorá je uvedená ako Zákazník, ak Zákazník neurčí na prevzatie Tovaru tretiu osobu. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je Zákazníkom, resp. či je osobou určenou Zákazníkom na prevzatie Tovaru.
 5. Predávajúci alebo kuriér sú oprávnení avizovaťdodávku Tovaru Zákazníkovi telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou či dohodnutou formou (napr. e-mailom). Zákazník súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol uvedené údaje týkajúce sa Zákazníka kuriérovi, ktorý bol zvolený Predávajúcim. Zákazník je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase dohodnutého dodania Tovaru.
 6. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný bez vyzvania preukázaťPredávajúcemu alebo kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom nahliadnutia do platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Zákazníka, v opačnom prípade si Predávajúci/kuriér vyhradzuje právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
 7. Ak Zákazník neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziaťTovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodanie Tovaru Zákazníkovi, ktorý si 2x (slovom: dvakrát) objednal dodanie Tovaru a ani raz sa nenachádzal na určenom mieste doručenia, alebo Tovar bez akéhokoľvek dôvodu neprevzal.
 8. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovaťneporušenosť obalu a kompletnosť objednaného Tovaru, najmä počet balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Zákazník povinný tieto bezodkladne, najneskôr však pri prevzatí Tovaru preukázateľne oznámiť Predávajúcemu alebo kuriérovi (ak Tovar dodáva kuriér); zákazník je v takom prípade povinný uviesť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu Tovaru. Prevzatím Tovaru a pokladničného dokladu dodávaného s Tovarom Zákazník potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporuš Ak Zákazník nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru alebo jeho časti a k nedoručeniu pokladničného dokladu dodávaného s Tovarom najneskôr pri prevzatí Tovaru, na základe prevzatia Tovaru a pokladničného dokladu dodávaného s Tovarom sa Tovar považuje za dodaný Zákazníkovi riadne, ak sa nepreukáže opak. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru sa neprihliada a tieto nebudú uznané.
 9. Poškodenie Tovaru oznámi Zákazník Predávajúcemu v zmysle Článku VII. týchto VOP.
 10. Predávajúci bude bezodkladne informovaťZákazníka o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo o dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Zákazníkovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho-spotrebiteľa

na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Kupujúci-spotrebiteľje oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak tieto VOP alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim-spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci-spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný Tovar. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Kupujúcemu-spotrebiteľovi v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá bola Kupujúcemu-spotrebiteľovi poskytnutá, náklady za službu dopravy znáša pri vrátení Tovaru Kupujúci-spotrebiteľ.
 2. Kupujúci-spotrebiteľmôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúcemu-podnikateľovi nevznikáprávo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podmienky, lehoty a postup pri uplatňovaní práva Kupujúceho-podnikateľa na odstúpenie od Zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonní
 4. Zákazník nemôže odstúpiťod zmluvy, predmetom ktorej sú:
  1. predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorýPredávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Zákazníka,
  3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiťz dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj Tovaru, ktorý môže byťvzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  6. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možnéuskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
  7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľtento obal rozbalil,
  8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiťod zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob Tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci-spotrebiteľmôže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy podľa ods. 1. tohto článku VOP u Predávajúceho v listinnej a elektronickej podobe na adresu Predávajúceho uvedenú v Článku I. týchto VOP. Kupujúci-spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy zverejnený v Internetovom obchode. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ odstupuje od Zmluvy použitím na to určeného formulára na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom webového sídla Predávajúceho, Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Kupujúcemu-spotrebiteľovi potvrdenie, a to spôsobom, akým odstúpenie prijal.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deňlehoty podľa  1. tohto článku.
 3. Pri pochybnostiach o doručenísa Kupujúcim-spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od Zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci-spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu-spotrebiteľovi Predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu-spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od Zmluvy, nemožno doručiť Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (§ 34 ods. 3 písm. a., b. alebo d. zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 4. Ak Kupujúci-spotrebiteľodstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Kupujúci-spotrebiteľ odstú Od Kupujúceho-spotrebiteľa nebudú požadované žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem
  1. dodatočných nákladov, ak si Kupujúci-spotrebiteľvýslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a
  2. nákladov na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Kupujúci-spotrebiteľ.

 

Povinnosti Predávajúceho a dôsledky odstúpenia od Zmluvy

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dníodo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ň
 2. Predávajúci je povinný vrátiťKupujúcemu-spotrebiteľovi platby podľa ustanovenia ods. 11. tohto článku VOP rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci-spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho-spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu-spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiťKupujúcemu-spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci-spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci-spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajú
 4. Pri odstúpení od Zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiťKupujúcemu-spotrebiteľovi platby podľa ods. 11. tohto článku VOP pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci-spotrebiteľje povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci-spotrebiteľiba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sá
 7. Tovar nesmie javiťznámky používania a musí byť vrátený, resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci-spotrebiteľ má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v tradičnej obchodnej prevá Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak Tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu-spotrebiteľovi náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Ak ide o Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (ako napr. ovocie, zelenina, mäsové alebo netrvanlivé mliečne výrobky a pod.), vrátenie Tovaru Kupujúcim-spotrebiteľom je vylúčené.
 8. Kupujúci-spotrebiteľzodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

 

Článok VII.

Záruka a práva z vadného plnenia

 

 1. Potravinársky tovar si musí zachovaťsvoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 2. Práva Kupujúcich-spotrebiteľov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa riadia príslušnými právnymi predpismi slovenského práva, predovšetkým ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Reklamačným poriadkom spoločnosti FAMILY-MARKET s.r.o..
 3. Poučenie ozodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru:
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máKupujúci-spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci-spotrebiteľmôže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniťvadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu-spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťaž
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci-spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľnévady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 1. V prípade Kupujúcich-podnikateľov sa uplatňujúpríslušné ustanovenia  422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Reklamačnýporiadok je prístupný Zákazníkom na adrese: https://family-market.sk/reklamacny-poriadok.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim aZákazníkom a sú platné a účinné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle https://family-market.sk, a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajú Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy. Odoslaním Objednávky Zákazník bez námietok a výhrad prijíma všetky ustanovenia VOP a platnú kúpnu cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie uvedenej v Internetovom obchode, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 2. Predávajúci je oprávnený uschovaťa archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie Zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Zákazní

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením dňa 15.03.2023, pričom dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto VOP sa v plnom rozsahu rušia doterajšie VOP internetového obchodu https://family-market.sk a nahrádzajú sa týmito VOP.

Pred nákupom, Vás poprosíme, vyberte si kam chcete aby bola Vaša objednávka doručená.

Preloader Check done Uloženie výberu

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny. Začnite pridávať produkty do košíka prehliadaním našich produktov.